Το Έργο SIT4Energy

Στόχος του έργου SIT4Energy είναι η τεκμηριωμένη παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας για σενάρια παραγωγής και κατανάλωσης. Για το σκοπό αυτό, το έργο υλοποιεί μια έξυπνη υπηρεσία συμβουλών μέσω κινητών που ενεργοποιεί την προσοχή με βάση περιβαλλοντικές συνθήκες. Συνδυάζει ένα ταμπλό Smart Energy Management που εκμεταλλεύεται έξυπνες αναλύσεις δεδομένων κατανάλωσης, συμπεριφοράς και εξωτερικών πληροφοριών περιβάλλοντος (π.χ. τιμολόγηση, καιρός). Ως αποτέλεσμα, το σύστημα παρέχει προσωποποιημένες συστάσεις κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με διεπαφές φιλικές προς το χρήστη δίνοντας τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με το κόστος και τα οφέλη των καινοτόμων τεχνικών ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα, το σύστημα προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη για την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποδοχή αυτών των τεχνικών από τους χρήστες και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Το πρωτότυπο σύστημα και οι εφαρμογές πελατών θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν σε πιλότους πραγματικού κόσμου σε δύο διαφορετικές κλιματολογικές περιοχές, Ελλάδα και Γερμανία. Αυτό θα επιτρέψει την εμπορική εκμετάλλευση των προτεινόμενων λύσεων από τις συμμετέχουσες ΜΜΕ, που περιλαμβάνουν μία δημοτική επιχείρηση κοινής οφέλειας στη Γερμανία (SHF) και μια καινοτόμο εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα (ITML). Η επικύρωση σε πιλότους θα προετοιμάσει την υιοθέτηση των προτεινόμενων λύσεων τόσο από τη γερμανική εταιρεία κοινής ωφέλειας (SHF), η οποία προγραμματίζει να τις προσφέρει ως υπηρεσία στους πελάτες της όσο από την εταιρεία ITML. Οι ερευνητές και οι πανεπιστημιακοί εταίροι (ΕΚΕΤΑ, HOST) θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων, με την ανάπτυξη νέων σχεδίων και τη μεταφορά τους σε περιφερειακές ΜΜΕ.

Στόχος του έργου SIT4Energy είναι η τεκμηριωμένη παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας για σενάρια παραγωγής και κατανάλωσης. Για το σκοπό αυτό, το έργο υλοποιεί μια έξυπνη υπηρεσία συμβουλών μέσω κινητών που ενεργοποιεί την προσοχή με βάση περιβαλλοντικές συνθήκες. Συνδυάζει ένα ταμπλό Smart Energy Management που εκμεταλλεύεται έξυπνες αναλύσεις δεδομένων κατανάλωσης, συμπεριφοράς και εξωτερικών πληροφοριών περιβάλλοντος (π.χ. τιμολόγηση, καιρός). Ως αποτέλεσμα, το σύστημα παρέχει προσωποποιημένες συστάσεις κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με διεπαφές φιλικές προς το χρήστη δίνοντας τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με το κόστος και τα οφέλη των καινοτόμων τεχνικών ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα, το σύστημα προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη για την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποδοχή αυτών των τεχνικών από τους χρήστες και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ζητήματα, η βασική ιδέα του SIT4Energy είναι να συνδυάσει και να προωθήσει τα ερευνητικά ευρήματα σε 3 πυλώνες, την τεχνολογική καινοτομία (P1), τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τις λύσεις για την ενδυνάμωση των καταναλωτών (P3). Με τον τρόπο αυτό, το SIT4Energy θα αντιμετωπίσει την έλλειψη γνώσης και εμπιστοσύνης των καταναλωτών απέναντι στις νέες τεχνολογίες, θα τους ευαισθητοποιήσει απέναντι στα οφέλη της βιώσιμης ενέργειας και θα τους καθοδηγήσει στην υιοθέτηση νέων οικονομικότερων συνηθειών.

Κίνητρο για αυτό το έργο είναι η ανάγκη να παρουσιαστούν στους καταναλωτές τεκμηριωμένα αποτελέσματα σχετικά με το κόστος και τα οφέλη των τεχνικών ενεργειακής απόδοσης που βασίζονται στις ΤΠΕ, καθώς και σαφείς και έγκαιρες κατευθύνσεις και υποστήριξη σχετικά με τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι ώστε να διευρυνθεί η υιοθέτηση αυτών των τεχνικών από τους χρήστες. Σε αυτή την κατεύθυνση, το όραμα και ο βασικός στόχος του έργου SIT4Energy είναι να προσφέρει ποσοτικά στοιχεία, πλαίσια και εργαλεία για την παρακίνηση και υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφοράς των τελικών χρηστών ενέργειας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις σε 3 επίπεδα: (1) τεχνολογία, (2) επιχειρήσεις και (3) καταναλωτές.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο βασικός σκοπός, πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

 1. Απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και κατανόηση των συμφερόντων, των προτιμήσεων και των οδηγών συμπεριφοράς των χρηστών του SIT4Energy.
 2. Σχεδίαση πρωτότυπων επιχειρηματικών μοντέλων (BM) που συνεκτιμούν πολλούς παράγοντες στην ενιαία αγορά της ΕΕ.
 3. Σχεδιασμός ενός πλαισίου για την ενδυνάμωση των καταναλωτών (διαφάνεια δεδομένων, σχεδιασμό εύχρηστων διεπαφών, τεχνικές συμπεριφοράς και εργαλεία κοινωνικού μάρκετινγκ) στην υιοθέτηση φιλικότερων προς το περιβάλλον πρακτικών
 4. Επικύρωση και ανάλογη προσαρμογή του πλαισίου για την ενδυνάμωση των καταναλωτών και στρατηγικές για την αύξηση της εμπλοκής τους σε ενεργειακά εργαλεία
 5. Εκμετάλλευση των μικρο-στιγμών για την εφαρμογή εξατομικευμένων στρατηγικών υποστήριξης αλλαγής συμπεριφοράς χρηστών.
 6. Ενδυνάμωση των καταναλωτών και κατανόηση της βιώσιμης ενέργειας και τιμολόγησης
 7. Εφαρμογή υπηρεσιών συστάσεων για κινητές συσκευές με βάση το περιβάλλον αξιοποιώντας μικρο-στιγμές χρήστη και άλλα μέσα ανατροφοδότησης καταναλωτών
 8. Παροχή κινήτρων και υπηρεσιών ενεργοποίησης της προσοχής για την ενίσχυση της αποδοχής ενεργειακών συστάσεων από τους τελικούς χρήστες
 9. Αξιοποίηση των δεδομένων κατανάλωσης, των συνθηκών περιβάλλοντος και των αναλύσεων συμπεριφοράς για την ανάπτυξη ενός έξυπνου πίνακα οπτικών αναλύσεων που επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας και την προσαρμογή των επιπέδων κατανάλωσης και ζήτησης.
Το SIT4Energy έχει ως στόχο να συνδυάσει και να προωθήσει τα πορίσματα της έρευνας σε 3 πυλώνες, την τεχνολογική καινοτομία (P1), τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τις λύσεις χειραφέτησης των καταναλωτών (P3), ώστε να συμβάλει στην αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών προς περιβαλλοντικά φιλικότερα πρότυπα. Ειδικότερα, με την εισαγωγή τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και με νέα επιχειρηματικά μοντέλα, βασισμένα σε συστήματα μάρκετινγκ και συστάσεις μικρών στιγμών, οι πάροχοι ενέργειας θα είναι σε θέση να εξισορροπήσουν την προσφορά και ζήτηση ενέργειας και να αυξήσουν τα οικονομικά οφέλη για τον εαυτό τους και τους καταναλωτές. Τα αποτελέσματα αναμένεται να προκαλέσουν ενδιαφέρον σε διάφορους τύπους παρόχων, όπως λιανοπωλητές ενέργειας, φορείς εκμετάλλευσης ενεργειακών δικτύων, τοπικές αρχές / ενώσεις, κατασκευαστές θερμοστατών, καθώς και άλλους κατασκευαστές συνδεδεμένων συσκευών ενέργειας. Οι τρεις πυλώνες SIT4Energy περιγράφονται εν συντομία παρακάτω.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Οι τεχνολογικές καινοτομίες θα επιτευχθούν μέσω:
  1. Αξιοποίησης δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας προκειμένου να αναπτυχθούν μοντέλα κατανάλωσης ενέργειας και έξυπνες αναλύσεις δεδομένων που προβάλλουν ευκαιρίες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
  2. Αξιοποίησης των πηγών ανοιχτών δεδομένων (π.χ. δεδομένα για το συγκεκριμένο έδαφος) και των Τεχνολογιών κοινωνικών δικτύων για την υποστήριξη έργων επίδειξης εξοικονόμησης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο που θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας.
  3. Προσαρμογής στις καθημερινές δραστηριότητες των πολιτών (μικρο-στιγμές και συνήθειες). Με βάση τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και ανάλυση των δραστηριοτήτων των πολιτών, θα είναι δυνατό να παράγονται ακριβέστερες εκτιμήσεις των ενεργειακών απαιτήσεων, αλλά και να διαμορφώνονται οι συνήθειες των πελατών, μέσω καλά σχεδιασμένων και δεσμευτικών συστάσεων.
  4. Ευφυούς υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας για την ενεργοποίηση της προσοχής, επιτρέποντας την παράδοση των συστάσεων στη σωστό χρονική στιγμή και στη σωστή μορφή για συγκεκριμένο τύπο χρήστη, με βάση τα πρότυπα συμπεριφοράς τους και το τρέχον πλαίσιο
  5. Πίνακα ελέγχου Smart Energy Management για την παροχή ενός διαισθητικού εργαλείου οπτικής ανάλυσης που επιτρέπει εύκολη και ολοκληρωμένη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και της παραγωγής για οικιακούς πελάτες και εμπορικούς παραγωγούς
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Θα αναπτυχθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα μέσω:
   1. Ανάλυσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των καταναλωτών μέσω τεχνικών έξυπνης μέτρησης και ανάλυσης.
   2. Ολοκλήρωσης της γνώσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς με βάση την κοινωνική επιστήμη στην ανάλυση και την ανατροφοδότηση προς τους καταναλωτές.
   3. Ανάπτυξης καινοτόμων μοντέλων υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες ενέργειας κατόπιν ζήτησης με διαφορετική τιμή, ανάλογα με το αίτημα και την προσφορά).
   4. Ανάπτυξης στρατηγικών μάρκετινγκ που στοχεύουν τους πελάτες που ανταποκρίνονται περισσότερο στην αλλαγή (μοντελοποίηση ανύψωσης).
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Οι λύσεις για την ενδυνάμωση των καταναλωτών θα αναπτυχθούν μέσω:
   1. Παρουσίασης ενός εννοιολογικού πλαισίου για τη συστηματική ενσωμάτωση σημαντικών ευρημάτων κοινωνικής και συμπεριφορικής έρευνας σχετικά με παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μετατόπιση της συμπεριφοράς των οικιακών καταναλωτών. Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει KPIs που καλύπτουν διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τις συμπεριφορές των χρηστών.
   2. Δημιουργίας τριών (3) πιλοτικών μελετών, δύο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) και μία στη Χασσφούρτ (Γερμανία) με συμμετοχή 500 χρηστών για να αποδείξουν την καινοτομία των αποτελεσμάτων του SIT4Energy και να αξιολογήσουν το δυναμικό αντίκτυπου και εκμετάλλευσης
   3. Ανάπτυξης μεθοδολογιών αποδοχής και δράσης των καταναλωτών στο πλαίσιο περιπτωσιολογικών μελετών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου σε πιλότους μεγάλης κλίμακας.
   4. Παροχής περισσότερων λεπτομερειών και καθοδήγησης στους πελάτες σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί η αλλαγή.
High level Architecture of the SIT4Energy main idea