Tο έργο SIT4Energy βασίζεται στην ιδέα ότι μια έξυπνη λύση πληροφορικής μπορεί να βελτιστοποιήσει την παραγωγή ενέργειας και τα μοντέλα κατανάλωσης. Το SIT4Energy εξετάζει δυνατότητες ενίσχυσης της απόδοσης στην τοπική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας διατηρώντας διάφορες συνιστώσες  σε συνεχή εξέλιξη και προτείνοντας σχετικές λύσεις.

Το SIT4Energy έχει ως κύριο στόχο την ενθάρρυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς προς την υιοθέτηση μιας πιο φιλικής στάσης προς το περιβάλλον. Ωστόσο, καθώς οι στατικές συστάσεις φαίνεται ότι είναι ανεπαρκείς για να προσελκύσουν την προσοχή των χρηστών, προτείνεται η εφαρμογή ενός νέου συστήματος. Εν συντομία, προτείνονται τα ακόλουθα κύρια θέματα και οι αντίστοιχες λύσεις, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή ανανέωση και εξέλιξη.

 • Μηχανισμός συστάσεων SIT4Energy
  Ο μηχανισμός συστάσεων SIT4Energy (RE) αποτελεί το κύριο τμήμα των διαδικασιών προτάσεων του έργου. Στην περίπτωση των έξυπνων κατοικιών, οι τεχνολογίες σύστασης βελτιώνουν τη συνολική εφαρμογή του εγκατεστημένου εξοπλισμού και συμβάλλουν στη βελτιστοποιμένη  χρήση των διαθέσιμων πόρων (π.χ. ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας) χωρίς να μειώνεται το επίπεδο άνεσης των κατοίκων. Το πρωτότυπο του μηχανισμού σύστασης SIT4Energy παρέχει εξατομικευμένες συστάσεις συνδυάζοντας το μοντέλο στο οποίο ανήκει ο χρήστης, την κατανάλωση ενέργειας και πρόσθετα περιβαλλοντικά δεδομένα που προέρχονται από τους εγκατεστημένους έξυπνους αισθητήρες. Εγκαθίσταται σε ένα αρχικό σύστημα βασισμένο σε κανόνες και επεκτείνεται με τεχνικές μηχανικής μάθησης που συμπεριλαμβάνουν στοιχεία από το προφίλ του χρήστη και ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης. Σε αρχικό στάδιο, η ανάπτυξη γίνεται με βάση τα δεδομένα που ανακτώνται από το ακαδημαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα SIT4Energy, όπου ήδη υπάρχουν εκατεστημένοι έξυπνοι μετρητές και αισθητήρες.
 • Εφαρμογή ενεργειακών συστάσεων μέσω κινητού, λαμβάνοντας υπόψη μικρο-στιγμές χρήστη και άλλα μέσα ανατροφοδότησης από τους καταναλωτές
  Η αρχική απαίτηση για τη μηχανή συστάσεων μέσω κινητών συσκευών του SIT4Energy ήταν ο εντοπισμός των πιο κατάλληλων μικρο-στιγμών χρήστη για την αποστολή ενεργειακών ενημερώσεων. Στο πλαίσιο του έργου, εισάγεται ο όρος μικρο-στιγμή για να διακρίνει κανείς εκείνες τις στιγμές στις οποίες ο χρήστης θα ήταν πιο δεκτικός σε μια σύσταση σχετικά με την ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου του. Επεκτείνοντας το γενικό ορισμό, μια μικρο-στιγμή θα μπορούσε να επαναπροσδιοριστεί ως η στιγμή κατά την οποία είτε η δραστηριότητα του χρήστη παραμένει αδρανής είτε η οθόνη του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη ενώ βρίσκεται στο σπίτι του. Η ανίχνευση της δραστηριότητας και η εκμετάλλευση μικρο-στιγμής έχει επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου Deep Neural Network, που αναγνωρίζει την ανθρώπινη σωματική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από δεδομένα αξελερόμετρου. Ο στόχος είναι να εξαχθούν συμπεράσματα σε πραγματικό χρόνο από μια κινητή συσκευή.
  Επιπλέον, η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά παρέχει γραφικές παραστάσεις στο χρήστη σχετικά με την κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας. Τόσο η μηχανή σύστασης όσο και η εφαρμογή κινητής συσκευής εμπλουτίζονται διαρκώς μέχρι την παράδοση του τελικού μηχανισμού σύστασης SIT4Energy και της εφαρμογής κινητού από την κοινοπραξία SIT4Energy.
 • Έξυπνος πίνακας ελέγχου ενέργειας
  Ο κύριος στόχος είναι να βοηθηθούν οι αναλυτές ενεργειακών εργαλείων στην καλύτερη διαχείριση της ζήτησης και της προσφοράς ενέργειας για τη στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο έξυπνος πίνακας εργαλείων ενέργειας παρέχει διαδραστικές γραφικές απεικονίσεις και εργαλεία ανάλυσης ενεργειακής παραγωγής και κατανάλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι αναλυτές ενεργειακών εργαλείων μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η κατανάλωση από διάφορους παράγοντες και να εκτιμήσουν πιθανές προβλέψεις της ζήτησης. Οι μελλοντικές εκδόσεις θα περιλαμβάνουν δεδομένα καιρού και τιμές ενέργειας.