Λύσεις

Λύσεις

Tο έργο SIT4Energy αναπτύσσεται πάνω στην ιδέα ότι μια έξυπνη λύση πληροφορικής μπορεί να βρει εφαρμογή στη βελτιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας και των μοντέλων κατανάλωσης. Το SIT4Energy εξετάζει δυνατότητες αποδοτικότητας στην τοπική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας διατηρώντας διάφορες συνιστώσες  σε συνεχή εξέλιξη και προτείνοντας σχετικές λύσεις.

Το SIT4Energy στοχεύει στην ενθάρρυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς προς την υιοθέτηση μιας πιο φιλικής στάσης προς το περιβάλλον. Ωστόσο, καθώς οι στατικές συστάσεις φαίνεται ότι είναι ανεπαρκείς για να προσελκύσουν την προσοχή των χρηστών, προτείνεται η εφαρμογή ενός νέου συστήματος. Εν συντομία, προτείνονται τα ακόλουθα κύρια θέματα και οι αντίστοιχες λύσεις, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή ανανέωση και εξέλιξη.

 • Μηχανισμός συστάσεων SIT4Energy: Eνδυνάμωση των καταναλωτών με καλύτερη κατανόηση της βιώσιμης ενέργειας και των αντίστοιχων χρεώσεων
  Ο μηχανισμός συστάσεων SIT4Energy (RE) πρόκειται να αποτελέσει τον πυρήνα στις διαδικασίες προτάσεων του έργου. Ως σύστημα προτάσεων μπορεί να οριστεί οποιοδήποτε σύστημα καθοδηγεί το χρήστη με έναν εξατομικευμένο τρόπο σε ενδιαφέροντα ή χρήσιμα αντικείμενα από ένα μεγάλο χώρο πιθανών επιλογών. Στο πλαίσιο των έξυπνων κατοικιών, οι τεχνολογίες σύστασης βελτιώνουν τη συνολική εφαρμογή του εγκατεστημένου εξοπλισμού και μπορούν επίσης να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων πόρων (π.χ. ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας), χωρίς να μειώνεται το επίπεδο άνεσης των κατοίκων. Το πρωτότυπο του μηχανισμού σύστασης SIT4Energy στοχεύει στην παροχή εξατομικευμένων συστάσεων ακριβείας με βάση το συνδυασμό του τύπου κατανάλωσης ενέργειας και πρόσθετων περιβαλλοντικών δεδομένων που προέρχονται από τους εγκατεστημένους έξυπνους αισθητήρες. Εγκαθίσταται σε ένα αρχικό σύστημα βασισμένο σε κανόνες και επεκτείνεται με ενσωματωμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης που προέρχονται επιπλέον από το προφίλ του χρήστη και σύγκριση ιστορικών δεδομένων κατανάλωσης. Οι προκαθορισμένοι παράγοντες ενεργοποιούν μια σύσταση που αποστέλλεται στην εφαρμογή για κινητά όταν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Στο τρέχον στάδιο, οι αρχική ανάπτυξη γίνεται με βάση τα δεδομένα που ανακτώνται από το ακαδημαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα SIT4Energy, όπου ήδη υπάρχουν πολλοί έξυπνοι μετρητές και αισθητήρες, ενώ εκτελούνται περαιτέρω δραστηριότητες αναβάθμισης.
 • Εφαρμογή υπηρεσιών συστάσεων μέσω κινητού σε τελικούς χρήστες ενέργειας, βασισμένες σε περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη μικρο-στιγμές χρήστη και άλλα μέσα ανατροφοδότησης από τους καταναλωτές
  Η αρχική απαίτηση για τη μηχανή συστάσεων μέσω κινητών συσκευών του έργου SIT4Energy ήταν ο εντοπισμός των πιο κατάλληλων μικρο-στιγμών για την προώθηση συστάσεων και κινήτρων που σχετίζονται με την ενέργεια. Στο πλαίσιο του έργου, εισάγεται ο όρος μικρο-στιγμή για να διακρίνει κανείς εκείνες τις στιγμές στις οποίες ο χρήστης θα ήταν πιο δεκτικός σε μια σύσταση σχετικά με την ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου του. Επεκτείνοντας τον υπάρχοντα ορισμό, μια μικρο-στιγμή θα μπορούσε να επαναπροσδιοριστεί ως η στιγμή κατά την οποία είτε η δραστηριότητα του χρήστη παραμένει αδρανής είτε η οθόνη του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη ενώ βρίσκεται στο σπίτι του. Η ανίχνευση της δραστηριότητας και η επακόλουθη εκμετάλλευση μικρο-στιγμής έχει επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου Deep Neural Network, το οποίο συνδυάζει εξαγωγή χαρακτηριστικών και Convolutional Layers, ικανά να αναγνωρίσουν την ανθρώπινη σωματική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο από δεδομένα τριών αξόνων δεδομένων αξελερόμετρου. Ο στόχος είναι να εξαχθούν συμπεράσματα σε πραγματικό χρόνο από μια κινητή συσκευή.
  Οι κύριες λειτουργίες της εφαρμογής για κινητά περιλαμβάνουν την παροχή στους χρήστες μιας επιλογής οθόνης κατανάλωσης που προσφέρει τη γραφική απεικόνιση της κατανάλωσής τους ανά επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο. Επιπλέον, η εφαρμογή περιλαμβάνει μια συνοπτική προβολή σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας των χρηστών και την προκαθορισμένη κατανάλωση σε Kwh που στοχεύεται. Αυτή η λειτουργικότητα εμφανίζει τη μηνιαία εξοικονόμηση (σε ευρώ) με βάση το μηνιαίο όριο κατανάλωσης ενέργειας που έχει ορίσει ο τελικός χρήστης, λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς ηλεκτρικής ενέργειας που αρχικά θα έχουν προκαθοριστεί σε μια σταθερή τιμή. Τόσο η μηχανή σύστασης όσο και η εφαρμογή κινητής συσκευής εμπλουτίζονται διαρκώς μέχρι την παράδοση του τελικού μηχανισμού σύστασης SIT4Energy και της εφαρμογής κινητούαπό την κοινοπραξία SIT4Energy.
 • Έξυπνος πίνακας ελέγχου ενέργειας
  Ο κύριος στόχος είναι να βοηθηθούν οι αναλυτές ενεργειακών εργαλείων στην καλύτερη διαχείριση της ζήτησης και της προσφοράς ενέργειας σε τοπικό επίπεδο για τη στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο έξυπνος πίνακας εργαλείων ενέργειας συνδυάζει τις μεθόδους μηχανικής μάθησης με διαδραστική απεικόνιση και διερευνητική ανάλυση. Με αυτόν τον τρόπο, οι αναλυτές ενεργειακών εργαλείων μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η κατανάλωση από διάφορους παράγοντες και να εκτιμήσουν πιθανές προβλέψεις της ζήτησης. Το πρωτότυπο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τους ευφυείς μετρητές των prosumer για την παραγωγή διαδραστικών απεικονίσεων της κατανάλωσης ενέργειας και της παραγωγής τους καθώς και για παροχή συστάσεων για τον τρόπο αύξησης της αυτάρκειας. Οι μελλοντικές εκδόσεις θα περιλαμβάνουν δεδομένα καιρού και τιμές ενέργειας.